DRACHTEN – Caparis heeft in 2012 een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd: € 59.000. Het bedrijfsresultaat 2012 is met name het gevolg van meer klanten, hogere productiviteit en het terugdringen van kosten. De sociale werkvoorziening zet de trend van verbetering door. Over de financieringsstromen bestaat voor de buitenwereld onduidelijkheid. Vandaar dat er onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfs- en exploitatieresultaat. Het verschil vloeit voort uit de subsidiëring. Caparis heeft acht Friese gemeenten als aandeelhouders. Tegelijkertijd zijn zij opdrachtgever. Met het zo regulier mogelijk laten werken van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking zijn veel kosten gemoeid. Daarbij ontvangen de SWmedewerkers een salaris op basis van de landelijke CAO-SW. Deze salariskosten komen rechtstreeks ten laste van de acht Friese gemeenten, die hiervoor vanuit het Rijk subsidie ontvangen. Deze subsidie is niet dekkend, waardoor er sprake is van een negatief subsidieresultaat. In 2012 ging het om een bedrag van € 5.090.000.
Website realisatie: Noordoost.nl Heerenveen