friesjournaal logo

SINT-ANNAPAROCHIE – Gerard de Jong uit Leeuwarden is door de gemeente Waadhoeke aangesteld als meertaligheidscoördinator. Om de vier talen in de gemeente de juiste plek, aandacht en zichtbaarheid te geven, is er behoefte aan een sterke en stabiele verbinding met partners in het veld. Een meertaligheidscoördinator kan daarvoor zorgen. De Bildtker was hoofdredacteur van de Bildtse Post, de lokale krant die ophield te bestaan en is overgenomen door Pieter Jan Heidstra. In zijn nieuwe functie zal Gerard een signalerende, stimulerende en verbindende rol spelen bij bestaande en ontluikende taalinitiatieven.

Daarnaast gaat hij het Bildts vertegenwoordigen en haar belangen behartigen in het netwerk van overheden en provinciale, landelijke of Europese taalorganisaties.

“Ik bin d’r och soa wiis met dat Waadhoeke ’t fertrouwen in mij stelt as eerste meertalighydskoördinator, omdat ik dink dat deuze funksy mij op ‘t liif skreven is. Waadhoeke is met hur rykdom an taal ’n unike gemeente; ’n rykdom die’t wij koestere en feerder útbouwe wille. ’t Is myn taak om - tegaar met de enthoesjaste taalpartners fan ’t Bildts, Franekers, Frys en ’t maatskaplik feld – meertalig Waadhoeke naar ’n hoger plan te tillen. ’n Robúst taalnetwerk, meer andacht foor de klaine talen op skoal en ’t fergroaten fan de sichtberhyd en diversiteit an talen: dat is ’t doel. Soadat elke beweuner fan Waadhoeke hur frij foelt om de aigen taal – welke dat ok maar is – te brúkken,’ zegt Gerard in het Bildts een van de vele streektalen in Friesland.

Waadhoeke is trots op haar meertaligheid, en wil deze behouden en versterken. Ze streeft naar meer gebruik van het Fries, Bildts en Franekers in een gemeente en gemeenschap waar het vanzelfsprekend is om deze talen naast en door elkaar te gebruiken. De gemeente werkt hieraan in nauwe samenwerking met allerlei partners, waaronder Stichting Bildts Aigene, Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers, Afûk, Bibliotheken Noord Fryslân en het (basis)onderwijs (Taalplatform Waadhoeke). Er wordt aangesloten bij de ambities van de Provincie Fryslân op taalgebied. De functie van meertaligheidscoördinator is voor een periode van vier jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Fryslân.

Albert van Keimpema

 

Partners