friesjournaal logo

Douwe Hoogland in het weiland van de familie Andreae.

JELLUM – De campagne van het Friese project ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ riep boeren in 2021 op om ‘niets te doen’. In het Fries: ‘Gewurde litte’. Boeren kunnen weidevogels namelijk helpen door bijvoorbeeld een strook gras langs de sloot- en greppelkanten niet of pas later te maaien. Gedeputeerde Douwe HooglandTitus Sijmonsma van de Bond Friese VogelWachten, Jan Teade Kooistra  van LTO Noord en boer Minno Andreae uit Jellum gingen in gesprek over ‘Gewurde litte’. Boeren die zich aanmeldden voor deze actie kregen een grondbord met daarop de tekst ‘Gewurde litte’.

Begin mei waren er tachtig aanmeldingen. Ook meldden boeren zich aan voor de andere acties, zoals vernattingsadvies of een kruidenmengsel om in te zaaien.

Sinds de start van het project in 2018 is er jaarlijks een nieuw thema. Het eerste thema was ‘beschermen’. Door de inzet van zogenaamde nestpannen worden nesten beschermd tijdens landbouwwerk zoals het bemesten met sleepslang. In 2019 stond het thema ‘zaaien’ centraal, waarbij boeren kosteloos een kruidenmengsel kregen om één hectare grond in te zaaien. Dit om de biodiversiteit te versterken: meer insecten en dus meer voedsel voor weidevogels. Het thema van vorig jaar was ‘vernatten’. Door deskundig advies kunnen boeren experimenteren met het natter maken van delen van hun land. 

Opvallend was de constatering dat de jonge boer vandaag de dag niet gewend is aan de eizoekerstijd zoals we die vroeger kenden.

Albert van Keimpema

Partners