friesjournaal logo

VEENWOUDEN – In het Brûsplak bij Feanwâlden waren de eerste aren zichtbaar in de rijst die daar dit jaar is gezaaid. Heel bijzonder dat in een relatief koud verlopen zomer er rijst in Fryslân groeit.  Het zou een interessant alternatief kunnen zijn in de zoektocht naar nieuwe gewassen in het veenweidegebied.  

In het kader van het project Better Wetter zijn bij het Brûsplak door studenten van Aeres MBO Leeuwarden (voorheen Nordwin College) een aantal demonstratieplekken aangelegd.  Daarmee wordt ervaring opgedaan met natte teelten.

Dit jaar zijn in een uitgegraven, natte plek zes verschillende rijstsoorten gezaaid. Vijf soorten afkomstig uit China, uit gebieden waar het ’s winters vriest, en één soort uit Noord-Italië.  Hamvraag was of de rijst onder Nederlandse condities zich goed kan ontwikkelen. Dat blijkt het geval te zijn. 

Bij het Brûsplak groeien ook lisdodde, mattenbies en Cranberry.  Bij iedere natte teelt wordt nagegaan of ervoor bedrijven iets valt te verdienen. De ervaringen van dit jaar zullen worden gebruikt om volgend jaar opnieuw een proef aan te leggen.  De demo dient ook als inspiratie voor andere bedrijven om aan de slag te gaan met natte teelten. Aangezien er wereldwijd rijst wordt gegeten is rijstteelt daarbij erg interessant. 

Better Wetter 

Better Wetter is een samenwerkingsverband in de regio Noordoost-Friesland gericht op toekomstbestendig waterbeheer. Deelnemende partijen zijn: Ecologisch advies en onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga, Gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin college, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea en de Kenniswerkplaats Noordoost Friesland.’’

Partners