friesjournaal logo

BROEK – De schop is in de grond gegaan op Trijntje Wiel in Broek, het eerste waterlandgoed in Nederland. Nu het licht op groen is gegaan voor dit ambitieuze project is een voortvarende start gemaakt. Er is echter nog geen aanvang genomen met de bouw van de door architect Eerde Schippers (Inbo) ontworpen drie villa’s (€ 2,5 miljoen per stuk) omdat kopers zich nog niet hebben gemeld, hoewel de belangstelling op gang komt. Het zou trouwens ook maar zo kunnen zijn dat zich één gegadigde aandient.

Commissaris van de Koningin John Jorritsma was in hoogsteigen persoon naar de boerderij van de initiatiefnemers Klaas en Jacqueline Kloosterman gekomen om de realisatie op te luisteren. Hij liet weten dat het niet veel had gescheeld of hij was een Broekster geworden. Wijlen gedeputeerde Anita Andriesen, zelf een ‘klaeiklút’, had hem op dit waterdorpje gewezen. Er werd geroezemoesd welke woning hij op het oog zou hebben gehad. Wel, dat was de nieuwe neoclassicistische woning van Henk Jan de Jong. De woning stond toen, nog in aanbouw, te koop. De commissaris krijgt een nieuwe kans op Trijntje Wiel, maar dan zal er flink in de portemonnee moeten worden getast.

Verzet Klaas Kloosterman is blij dat alle hobbels zijn genomen. Afgelopen voorjaar verklaarde de Raad van State alle nog lopende bezwaren ongegrond. Er is veel verzet geweest vanuit het dorpje tegen dit plan. Dat is legitiem, maar de strijd heeft sporen nagelaten in de kleine Broekster gemeenschap. Aan de andere kant moet worden gezegd dat het protest niet zonder resultaat is gebleven want het plan is op onderdelen in positieve zin aangepast, zoals minder hoge gevels en meer inbedding in de natuurlijke omgeving.

Al maaiend vatte bij Klaas het idee post om iets te doen met de landerijen (35 ha.) achter zijn boerderij, die in vroeger tijden moerassig waren en poelen hadden. Toen uitbreiding van zijn bedrijf er niet in zat gooide Klaas het over een andere boeg. Hij is in een maatschap gaan werken met zijn broer in Hellendoorn, waar de Kloostermannen vandaan komen. In wezen had hij vanaf dat moment de ruimte om zijn plannen te verwezenlijken. Tegen ambtelijke windmolens is het lastig strijden en vandaar dat Klaas het hogerop zocht. Hij vroeg Anita Andriesen om steun en zette haar zelfs onder druk: of je schrapt het landgoedwonen uit het streekplan, of je helpt me. Anita deed het laatste. Immers, het streekplan schrijft voor dat initiatieven en ontwikkelingen van onderop moeten komen. ‘Hoe hoger de zeeën, hoe meer steun,’ ervoeren Klaas en Jacqueline. Van Skarsterlân genoten ze voldoende support. De gemeente stelde zich vanaf het begin constructief op. Uiteindelijk besloot de raad met een overgrote meerderheid van 19 tegen 2 voor het plan te stemmen.

Open voor publiek In het ontwikkelen van landgoederen wordt woningbouw gekoppeld aan natuurgebied dat opengesteld moet zijn voor publiek. Wandelaars en fietsers kunnen in de toekomst vanaf de Plústerdyk in Broek een rondje maken richting Jouster sluis. Het landgoed, geboren op de tekentafels van NoordPeil in Sneek (Els van der Laan) grenst aan de Noorder Oudeweg. De villa’s zijn gelegen aan de Zijlroede.

Nico Minnema, vroeger werkzaam bij It Fryske Gea, is verantwoordelijk voor de natuurzaken.

‘Het wordt weer zoals het was. Dit landschap is door de jaren heen als gevolg van de landbouw uitgekleed. De seizoenen zullen hier herleven en merkbaar zijn. Hooi-, gras- en rietlanden worden gecreëerd, en plassen en poelen worden gegraven,’ zei hij tijdens de presentatie. Het beheer wordt gedaan door Klaas zelf.

Partners