friesjournaal logo

LEEUWARDEN – Het Friese watersporttoerisme kreeg er de afgelopen tien jaar 884 banen bij, vooral bij de jachtwerven. In totaal telt de watersportsector 4563 banen, een vijfde van alle Friese toeristische banen. Het aantal watersportbedrijven groeide sinds 2000 met 437 tot 1365. Er zijn 12 nieuwe jachthavens bijgekomen of verbeterd. Fryslân telt nu 219 havens en 33.000 ligplaatsen. Nationaal gezien is Fryslân veruit marktleider in het watertoerisme, Europees gezien nummer 5. Dat staat in de evaluatie van 10 jaar provinciaal Friese Merenproject.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries: ‘Samen meerdere jaren blijven werken aan betere kwaliteit loont. De Friese watersport scoort op vele fronten landelijk bovengemiddeld. Dat past bij ‘Frysk’ gastheerschap. Investeren in kwaliteit was nodig, is nodig en blijft nodig. In economisch mindere tijden houd je zeker de basis, onze vaarwegen, de brug- en sluisbediening en de havens op kwaliteit. Ook verbeter je waar dat moet, zoals de toegangssluis van Stavoren. De promotie naar doelgroepen maak je sterker en gerichter. Niet investeren betekent onherroepelijk achteruitgang.’

De vijf Friese aquaducten zijn inmiddels nationale boegbeelden van veilig en ongehinderd varen. De unieke houten bruggen bij Sneek kregen internationale bekendheid.

Fryslân is de meest populaire watersportbestemming onder Nederlandse en Duitse watersporters. Watertoeristen waarderen de vrijheid op het water, het gevarieerde Friese aanbod van groot en klein vaarwater, de sfeervolle dorpen en steden. Vooral de vele nieuwe en betere aanlegplekken van samenwerkingsverband De Marrekrite in Friese natuurgebieden zijn in trek.

De meeste buitenlandse toeristen komen uit Duitsland. Duitse watersporters hielden circa 50.000 bootvakanties in Fryslân. Zij besteedden in Fryslân € 26 miljoen, dat is 38% van het totaal (€ 68 miljoen) in Nederland. Nederlandse watersporters hielden 186.000 bootvakanties in Fryslân. Zij besteedden € 38 miljoen, 30% van het landelijk totaal in het watersporttoerisme. In recessietijd ligt de dagbesteding aan de wal op zo’n € 41 per persoon per dag.

Europa, rijk, de provincie Fryslân en 25 gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers investeerden in tien jaar € 235 miljoen in Het Friese Merenproject. De provincie droeg € 21 miljoen bij aan projecten van andere partijen en € 89 miljoen aan het totaal van het uitgevoerde programma. Er is dus sprake geweest van een sterk financieel aanjaageffect.

Partners