friesjournaal logo

Wat weet u nog van het jaar 2017? Of, laten we het iets recenter houden, 2019? Afgezien van bijzondere persoonlijke omstandigheden zullen het jaren zijn die aan de vergetelheid ten prooi zullen vallen. Hoe anders is dat met 2020. Het begon zo mooi, dubbele cijfers, uit te spreken als twintig twintig of toch als tweeduizendtwintig? Een getal bestaande uit de optelsom van de kwadraten van maar liefst vier opeenvolgende priemgetallen, 17, 19, 23 en 29. Hoe anders is het gelopen. 

Op dit moment, exact een jaar geleden wisten we nog niets over een anderhalvemetersamenleving. Terwijl het woord met een ruime meerderheid van stemmen gekozen is tot woord van het jaar. Naast vele, corona gerelateerde woorden bracht het jaar ook vele corona gerelateerde regelingen. Wie had er begin dit jaar gehoord van een NOW-regeling, of de Tozo? En wat te denken van een COL, een corona overbruggingslening. En straks komt er de TONK, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Er is inmiddels een veelvoud aan ondersteuningsregelingen in het leven geroepen, zowel landelijk als regionaal. Om door de bomen het bos nog te kunnen zien, is het wellicht verstandig u goed te laten adviseren welke verschillende steunmaatregelen er zijn, en van welke u gebruik zou kunnen maken. 

Zo snel als regelingen komen, zo snel verdwijnen ze ook, of worden ze aangepast. Vanaf 12 maart 2020 ging Nederland in de intelligente lockdown. Thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan, was en is nog steeds het dringend advies. Vanaf dat moment werd daar goed gehoor aan gegeven. Kantoren stonden leeg, werknemers gingen massaal thuis aan het werk. Voor zover er geen beschikking was over een auto van de zaak, kregen werknemers veelal een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Het fiscale idee achter onbelast vergoeden is dat er sprake moet zijn van kosten die voor het werk worden gemaakt. Hoe zit dat dan met de reiskostenregeling, nu er ineens geen sprake meer is van gemaakte kosten?

De hoofdregel voor het onbelast vergoeden van € 0,19 per kilometer voor de reiskosten voor woonwerk is dat een werknemer op minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek moet reizen. Wordt er parttime gewerkt, dan wordt dit naar rato herrekend. Voor de coronacrisis was het veelal geen enkel probleem om aan dit minimumvereiste te voldoen. Maar ja, door het thuiswerken wordt het steeds lastiger om nog voldoende dagen naar de vaste werkplek te reizen. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis werd daarom goedgekeurd dat de vaste onbelaste reiskostenvergoeding gedurende het jaar 2020 doorbetaald mocht blijven. Ondanks dat er thuis werd gewerkt en er feitelijk dus geen reiskosten werden gemaakt, mocht de € 0,19 onbelast vergoed worden.

Vanaf 1 januari 2021 is deze tegemoetkoming in het Besluit vervallen. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om de reiskostenvergoeding woonwerk onbelast te vergoeden als de werknemer veel thuiswerkt. Er wordt namelijk weer gekeken of aan het minimumvereiste van 36 weken of 128 dagen reizen naar de vaste werkplek wordt voldaan. Zo niet, dan kan een vervelende naheffing volgen. 

In verband met de huidige lockdown is er wel weer enige versoepeling. Voor januari 2021 geldt dat de vaste reiskostenvergoeding toch nog onbelast mag worden doorbetaald.

Wanneer er niet thuis wordt gewerkt of kan worden gewerkt, doordat de activiteiten alleen op de vaste werkplaats uitgevoerd kunnen worden, dan heeft deze wijziging waarschijnlijk weinig gevolgen. Wanneer er wel regelmatig thuis wordt gewerkt, dan is het belangrijk dat het reisgedrag goed wordt vastgelegd. Alleen de dagen dat echt naar de vaste werkplek wordt gereisd, tellen mee voor het hiervoor genoemde minimumvereiste.

Qua vergoeding kan er voor worden gekozen maandelijks het daadwerkelijk aantal reisdagen of gereden kilometers onbelast uit te keren. Ook is het mogelijk om de reiskosten woonwerk onbelast te vergoeden en dit op nacalculatiebasis te verrekenen. Is er teveel aan onbelaste reiskostenvergoeding uitgekeerd, dan zal dit moeten worden terugbetaald. De werknemer ontvangt dan netto wel minder! Een laatste mogelijkheid is om het deel van de reiskostenvergoeding woonwerk dat niet onbelast mag worden onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Alleen het deel waarvoor niet wordt voldaan aan de onbelaste reiskostenvergoeding kan in de vrije ruimte worden ondergebracht.

Veel thuiswerken levert zodoende nog weinig onbelaste vergoeding op. Maar met veel thuiswerken, lopen de overige kosten voor de werknemers wel op. Met al die Teams- en Zoomvergaderingen wordt het internet steeds zwaarder belast en er zal misschien een duurder abonnement moeten worden afgesloten. Om de aandacht bij de digitale vergaderingen te houden, zal er heel wat koffie moeten worden weggewerkt. Bovendien zal de kachel in deze tijd ook branden. Oftewel, de reiskosten dalen weliswaar, maar de overige kosten nemen toe. Het zou dan ook best kunnen zijn dat het advies ‘thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan’ steeds vaker zal worden geïnterpreteerd als ‘thuiswerken, tenzij het echt niet uit kan’.

Twee tips tot slot

Om toch gehoor te kunnen blijven aan het advies ‘werk zo veel mogelijk thuis’ en overigens iets te kunnen doen aan een onbelaste vergoeding, is het raadzaam goed advies hierover in te winnen.

Er zijn vele regelingen die voorzien in tegemoetkomingen, landelijk maar ook lokaal. Zorg ervoor dat u door de bomen het bos blijft zien, en dat u geen regeling mist.

Partners